алба хаагчдын ёс зүйн дүрэм

https://nema.gov.mn/wp-content/uploads/2015/04/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%91%D1%81-%D0%B7%D2%AF%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D2%AF%D1%80%D1%8D%D0%BC-1.pdf

Сайшаал хүртээх тухай

http://go.nema.gov.mn/n/86340/

Онцгой байдлын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авах шаардлага

Онцгой байдлын газрын алба хаагчдийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр

http://go.nema.gov.mn/n/86337/

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ