Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг амжилттай зохион байгуулан явууллаа.

IMG_1828.jpg

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/315 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймагт 2022 онд зохион байгуулах Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр ЦДҮСТӨК – БЗӨБС-ын Чойр хэсэгт гамшгийн үед эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагаанд гамшгаас хамгаалах хүн, хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг, танхимын сургалтыг амжилттай  зохион байгууллаа.

scroll to top