Хяналт шалгалт явууллаа.

4-1.jpg

Монгол Улсын Шадар сайд болон Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “Боловсролын байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1 Политехникийн коллеж, 5 сургууль, 6 цэцэрлэгт зохион байгуулан ажиллалаа.

scroll to top