1 дүгээр шатны сургалтыг зохион байгууллаа.

2.jpg

Онцгой байдлын байгууллагны үйл ажиллагаанд Чанар менежментийн тогтоолцоо ISO 9001:2015, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ISO 45001:2018, ISO 31000:2010 болон ISO 26000:2010 стандартыг нэврүүлж байгаатай холбогдуулан алба хаагч нарт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн ойлголт ОУ-ын ХАБЭАМС-н ISO 45001:2018 сургалтыг зохион байгууллаа.

Мөн ОБЕГ-ын даргын баталсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-ээр алба хаагчдаас 33 асуулттай тестээр шалгалт авлаа.

Дээрхи стандартыг нэвтрүүлснээр дараах үр дүн гарна.

  • Үйл ажиллагаа байнгын хяналттай
  • Эрх, үүрэг хариуцлага тодорхой
  • Хэрэглэгчийн итгэл нэмэгдсэн
  • Аюулгүй ажиллах нөхцөл сайжирна
  • Ажилчдын оролцоо сайжрах
scroll to top