Бичиг хэрэг-оператор, аж ахуйн няравын албан тушаалын тодорхойлолт

scroll to top