Онцгой байдлын газрын 2019 оны орон тоо бүтэц зохион байгуулалт