Зөрчлийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12695?lawid=12695

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11222

Төрийн албаны тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/13025?lawid=13025

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12458

Цэргийн албаны тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12124

Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/12125

Удирдамж

http://go.nema.gov.mn/n/86869/(opens in a new tab)