dans.jpg

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ 2021 ОНД ААН, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭЭС ХАНДИВЛАСАН МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ БОЛОН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ