Дотоод журам

                                                                            Онцгой байдлын газрын даргын 20….. оны….. дүгээр сарын……-ны өдрийн                                                                               ……..дүгээр тушаалын хавсралт ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН “ДОТООД…