ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН  2021 ОНЫ ЗОРИЛТ

  1. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТЕХНИК БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХУВЦАС ХЭРЭГСЛИЙН ЧАНАР, АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ
  2. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД, МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЦАХИМЖУУЛАХ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН  2021 ОНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

1. ХҮН НЭГ БҮРИЙН САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, АЛБАНЫ ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХУВЦАС ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ

2. ДЭВШИЛТЭД ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН УЯЛДАА ХОЛБООГ
ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ

                                                                              ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ